Ofiary wypadków komunikacyjnych mają prawo do szerokiego wachlarza świadczeń od ubezpieczyciela, które są objęte polisą OC. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy śmierć poszkodowanego nastąpiła w wyniku czynu niedozwolonego, np. kolizji drogowej. Należy pamiętać, że zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie są odrębnymi świadczeniami. Osoba uprawniona może ubiegać się o oba świadczenia jednocześnie. Poniżej znajdują się szczegółowe opisy obu świadczeń.

Zadośćuczynienie za szkodę niematerialną

Nowelizacja kodeksu cywilnego z 2008 roku, która objęła art. 446 § 4, wprowadziła zadośćuczynienie za krzywdę. Uprawnionymi do otrzymania zadośćuczynienia za krzywdę są najbliżsi krewni osoby zmarłej. Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od rozmiaru krzywdy doznanej po śmierci. Do kręgu najbliższych członków rodziny zalicza się wszystkie osoby spokrewnione ze zmarłym. Zalicza się do niego rodziców, dzieci oraz inne osoby, które były szczególnie bliskie zmarłemu. konkubinę, narzeczoną. Zgodnie z tezą, wszystkie osoby, które pozostawały ze zmarłym w szczególnej relacji, mają prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie nie jest ograniczone do osób, które łączy ze zmarłym szczególna więź emocjonalna.
Krzywda niemajątkowa jest rekompensowana jednorazowym świadczeniem pieniężnym. Świadczenie to staje się wymagalne z chwilą wezwania dłużnika, w tym przypadku ubezpieczyciela, do zapłaty. Wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest uzależniona od rozmiaru krzywdy, którą jest ból i cierpienie wywołane śmiercią członka rodziny.

Zadośćuczynienie za znaczące zdarzenia zagrażające życiu

W art. 446 SS 3 omówiono możliwość wprowadzenia systemu odszkodowań za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej w następstwie śmierci osoby poszkodowanej. W art. 446 SS 3 omówiono odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Wysokość odszkodowania powinna być równa całkowitej wysokości szkody. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń są członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Nie mówimy tu tylko o dzieciach, rodzicach, czy krewnych zmarłego. Ale także o konkubencie, który zaspokajał jego potrzeby materialne. Należy podkreślić, że odszkodowanie powinno być przyznawane tylko wtedy, gdy nastąpiło pogorszenie sytuacji życiowej. Jego wysokość powinna być uzależniona od stopnia wyrządzonej szkody. Zarówno zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę, jak i odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej są odrębnymi świadczeniami. Różna jest ich wysokość i warunki, na jakich są otrzymywane.

Zobacz również: Kto ma prawo do odszkodowania po wypadku?

Wysokość odszkodowania

Powyższe kryteria służą do określenia wysokości odszkodowania:

 • Czas trwania cierpienia po śmierci osoby poszkodowanej
 • Rozmiar krzywdy spowodowanej śmiercią
 • Wiek osoby uprawnionej do otrzymania zadośćuczynienia.
 • Stosunek pokrzywdzonego do poszkodowanego.
 • Wpływ śmierci na funkcjonowanie i dobrobyt rodziny poszkodowanego
 • Funkcja pełniona przez zmarłego w rodzinie.

Kryteria te ulegają zmianie w przypadku, gdy uprawnionymi do zadośćuczynienia są rodzice dziecka, które zmarło. Poniżej przedstawiamy najważniejsze czynniki:

 • Nagłe rozwiązanie więzi rodzicielskiej z dzieckiem
 • Utrata możliwości uczestniczenia rodziców w rozwoju i wzrastaniu dziecka
 • Wiek dziecka
 • Inne czynniki wpływające na rozmiar krzywdy (każdy indywidualnie).

Natomiast w przypadku śmierci lub ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków kryteria będą wyglądały następująco:

 • Utrata wsparcia małżeńskiego
 • niezdolność do układania planów życiowych
 • samotność w wychowywaniu dzieci
 • wiek małżonka pozostającego przy życiu

śmierć w wypadku

Renta alimentacyjna

Polskie prawo pozwala osobom bliskim ubiegać się o rentę alimentacyjną. Jest ona wypłacana przez ubezpieczyciela sprawcy określonym osobom, które są spokrewnione z poszkodowanym. Są to dwie osoby, wobec których zmarły był zobowiązany do płacenia alimentów (np. Dzieci, małżonkowie, oraz osoby, wobec których zmarły miał obowiązek płacenia alimentów (np.

Wysokość renty alimentacyjnej musi być ustalona z uwzględnieniem co najmniej dwóch czynników.

 • możliwości zarobkowych zmarłego
 • potrzeb osoby uprawnionej do ww. świadczenia.

Termin wypłaty świadczenia ustalany jest w oparciu o wiek i potrzeby osób uprawnionych. Dotyczy to również daty, od której przysługuje im prawo do jego pobierania, np. ukończenia nauki lub znalezienia pracy. Warunki określające wysokość zasiłku pielęgnacyjnego mogą ulec zmianie w momencie jego wypłaty przez ubezpieczyciela poszkodowanego. Może to nastąpić na wniosek osoby występującej z roszczeniem.

Proces ubiegania się o odszkodowanie za utratę bliskiej osoby może być trudny i bolesny dla rodziny. Wiele osób rezygnuje z tego prawa, aby nie cierpieć bardziej. Państwo polskie gwarantuje rodzinie to prawo. Na sytuację materialną pozostałych przy życiu członków rodziny może wpłynąć odszkodowanie zaproponowane przez sprawcę katastrofy. Ważne jest, aby pomyśleć o dzieciach i przyszłych potrzebach rodziny. Nie będziemy mogli już liczyć na wsparcie zmarłego. Choć walka o odszkodowanie może być bolesna i długa, można zmniejszyć te irytacje, zatrudniając adwokata do prowadzenia sprawy.

Rodzina poszkodowanego nie musi walczyć o odszkodowanie. W Polsce istnieje wiele instytucji, które mogą pomóc w takich sprawach, takich jak adwokaci czy firmy odszkodowawcze.

 


Komentarze (0)

Zostaw komentarz