Kiedy przychodzimy do pracy i wykonujemy powierzone nam zadania, zwykle nie myślimy, że nasza zmiana może zakończyć się wizytą na izbie przyjęć. Niestety każdego roku dziesiątki tysięcy osób ulega różnym wypadkom przy pracy w Polsce. Niektóre z nich kończą się śmiercią. Wypadek dotyka nie tylko samego poszkodowanego, ale także całej jego rodziny i w sensie zdrowia psychicznego, jak i materialnej. Dlatego każdorazowo powinniśmy sprawdzić, czy należy się nam odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku.

W jakim przypadku mogę się o nie ubiegać?

Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku może przybrać różne formy i należy się nam w kilku przypadkach. Podstawą jest oczywiście paragraf 446 § 4, w którym ustawodawca przewidział możliwość uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone osobom, które w wyniku różnych zdarzeń (najczęściej w wyniku wypadku) straciły swoich bliskich. W tym zakresie możemy uzyskać odszkodowania i rentę za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej.

W przypadku, gdy w wyniku wypadku lub innego zdarzenia nastąpiła śmierć osoby, która była jedynym lub głównym żywicielem rodziny, lub w inny sposób znacząco przyczyniła się do zaspokojenia ich potrzeb, ofiary w tej sytuacji mogą żądać przyznanie jednorazowego odszkodowania za szkodę związaną z pogorszeniem warunków życia. Podobnie, z pomocą prawników, takie osoby (głównie małoletnie dzieci zmarłego) mogą złożyć wniosek i otrzymać odpowiednią emeryturę. Klienci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą również liczyć na zwrot kosztów pogrzebu od osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie (lub jego ubezpieczyciela), w tym kosztów pogrzebu ubrania, trumny, czy nawet postawienia nagrobku.

Osoba poszkodowana w wypadku, wypadku komunikacyjnym lub innym zdarzeniu, które nastąpiło nie z własnej winy, może liczyć na prawo do odpowiedniego odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Możliwość taką przewiduje art. 445 § 1 G.K., należy pamiętać, że oprócz bólu fizycznego i trwałego pogorszenia stanu zdrowia, na wysokość odszkodowania mają również wpływ takie czynniki jak: cierpienie psychiczne, wiek poszkodowanego, wpływ zdarzenia na dotychczasowe osobiste i zawodowe poszkodowanego. Wraz z odszkodowaniem za doznany ból, ofiary mogą domagać się zwrotu wszystkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Prawnicy pomogą ci odzyskać koszty prywatnej opieki, leczenia za granicą, renty inwalidzkiej, co wiąże się ze zmniejszonymi szansami na powrót na poprzednie stanowisko lub do zawodu oraz zwiększonymi potrzebami po urazie, które poszkodowany otrzymał w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli otrzymane obrażenia są na tyle poważne, że poszkodowany traci zdolność do pracy lub potrzebuje dalszej długoterminowej rehabilitacji, może on również domagać się przyznania odpowiedniej renty.

Do kogo się zwrócić?

Kluczowym aspektem jest ustalenie wysokości odszkodowania. Na jego wysokość ma wpływ:

• stopień krzywdy jaki spowodowała śmierć;

• jak długo trwało cierpienie po śmierci poszkodowanego;

• stopień pokrewieństwa;

• wiek osoby ubiegającej się o zadośćuczynienie;

• wpływ śmierci na funkcjonowanie rodziny poszkodowanego;

Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe, a nawet instytucje publiczne starają się zaniżyć wysokość wypłacanego odszkodowania. Korzystając z nieznajomości prawa – odmawiają lub zaniżają wysokość wypłaty. Dlatego bardzo często korzystnym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do wyspecjalizowanych agencji lub prawnika.

wypadek samochodowy

Musimy wiedzieć na przykład, że zgodnie z art. 446 § 1 k.c. sąd jest uprawniony do przyznania zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu, bez względu na rodzaj pokrewieństwa między osobą, która zapłaciła koszty, a zmarłym. Zgodnie z art. 446 § 2 k.c. osoba, wobec której zmarły miał ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody renty. Potencjalny zakres osób, w stosunku do których zmarły miał ustawowy obowiązek alimentacyjny, reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy i obejmuje niektórych krewnych. Możliwość przyznania dożywocia obecnym małżonkom została doprecyzowana w orzeczeniach Sądu Najwyższego (por. I CR 422/90, II PR 61/90). Wysokość renty ustala się zgodnie z potrzebami poszkodowanego oraz możliwościami zarobkowymi i finansowymi, jakie miałby zmarły.

Sąd może również przyznać rentę dożywotnią innym osobom pozostającym w bliskim związku ze zmarłym, którym dobrowolnie zapewnił środki utrzymania na stałe (np. partner życiowy lub powinowaty). W tym przypadku jednak renta może być przyznana tylko wtedy, gdy wymagają tego zasady słuszności (renta fakultatywna).

Zgodnie z art. 446 § 3 k.c. najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą dochodzić odszkodowania, jeżeli śmierć znacznie pogorszyła ich standard życia. Odszkodowanie to rekompensuje szkodę majątkową, która często jest trudna do oszacowania i nie wchodzi w zakres renty.

 


Komentarze (0)

Zostaw komentarz